บริษัท เคทีวาย ก้าวไกล เอ็นจิเนียริ่ง (จำกัด)

ดำเนินธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรมงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า โดยมีลักษณะงานในงานออกแบบและ
ติดตั้งงานระบบในอาคารและสถานประกอบการโรงงานอุตสหกรรม โดยลูกค้าของบริษัทฯประกอบด้วยลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 


นอกจากนี้บริษัทฯยังได้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้ทางลูกค้าพึ่งพอใจอย่างดีที่สุด

ภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบธรรมมาธิบาล และทางบริษัทเน้นความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและบุคลากรในองค์กร
ให้มีความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานงานอย่างเต็มที่และเน้นงานที่เราบริการให้ลูกค้าต้องมีคุณภาพและเป็นที่พึ่งพอใจต่อลูกค้า
ทางบริษัทฯ ยินดีบริการงานด้านวิศวกรรมงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ด้วยประสิทธิภาพที่เกิน 100%