Clean room system

 
CLEAN ROOM
เทคโนโลยีห้องสะอาดมีบาทบาทสำคัญต่อการพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่หลายประเภท เช่น อุตสาหากรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสหกรรมการผลิตยา โรงบาล
ห้องสะอาด (Cleanrooms) หมายถึง ห้องหรือบริเวณปิดที่มีการควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในห้องซึ่งได้แก่ อณุภาคแขวนลอยในอากาศ จุลินทรีย์ต่างๆ รูปแบบการไหลของอากาศ อุณภูมิ ความดัน ความชื้น ความสั่นสะเทือน แสงสว่างเป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าห้องสะอาดก็คือห้องที่มีการควบคุมปัจจัยต่างๆให้มีเงื่อนไขตามที่เราต้องการ สำหรับ ISOstandard 14 644-1 ได้ให้คำนิยาม ห้อสะอาดไว้ว่า ห้องซึ่งมีการควบคุม ความเข้มข้นของอณุภาคแขวนลอยในอากาศและถูกสร้างขึ้นและใช้งานในลักษณะที่ทำให้มีการนำเข้ามาการทำให้เกิดและการเก็บกักอณุภาคทั้งหลายไว้ภายในห้องให้น้อยที่สุดและเป็นห้องซึ่งมีการควบคุม ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณภูมิ ความชื้นละความดันตามที่จำเป็น