ELECTICAL CONTROL

           บริษัทเคทีวายก้าวไกลเอ็นจิเนียริ่งจำกัดมีความเชี่ยวชาญด้านงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำ มีผลงานมากมาย ทั้งภาคอุคสหกรรม และหน่วยงานราชการ ด้วยประสบการณ์งานไฟฟ้ามากกว่า15 ปี องค์กรมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตามหลักการทางวิศวกรรไฟฟ้ายังจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ
 
1 มาตรฐานของบริภัณฑ์หรืออุปกรณ์ 
           มาตรฐานของบริภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพและลักษณะเฉพาะของบริภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีอายุการใช้งานยาวนาน สิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทที่ต่างผู้ผลิตกันควรใช้งานทดแทนกันได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เต้ารับ เป็นต้น
 
2 มาตรฐานการติดตั้ง
             การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องมีมาตรฐานควบคุม เพื่อให้การติดตั้งใช้งานได้อย่างปลอดภัย บำรุงรักษาได้สะดวกและเป็นมาตรฐาน และเพื่อมิให้เป็นการถกเถียงกันว่าติดตั้งแบบใดเป็นแบบที่ถูกต้อง แต่ละประเทศได้พยายามกำหนด มาตรฐานของตนเองขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการติดตั้งหรือมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ตาม มาตรฐานอาจจะแตกต่างไปสำหรับแต่ละประเทศ ประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานเช่นกัน เช่น มาตรฐานของอุปกรณ์และเครื่องใช่ต่างๆ จะกำหนดโดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำขึ้นโดยยึดแนวทางของ NEC (National Electrical Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย