KTY KaoKlai Engineering (Limited)

Mechanical and electrical engineering business with design and
Installation of systems in buildings and industrial plants The company's customers are both government and private sector customers. and also a distributor of Thai jewelry as well

 

 


นอกจากนี้บริษัทฯยังได้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้ทางลูกค้าพึ่งพอใจอย่างดีที่สุด

ภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบธรรมมาธิบาล และทางบริษัทเน้นความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและบุคลากรในองค์กร
ให้มีความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานงานอย่างเต็มที่และเน้นงานที่เราบริการให้ลูกค้าต้องมีคุณภาพและเป็นที่พึ่งพอใจต่อลูกค้า
ทางบริษัทฯ ยินดีบริการงานด้านวิศวกรรมงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ด้วยประสิทธิภาพที่เกิน 100%