ติดตั้งระบบไฟฟ้า

            มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ทั้งที่มีระบุไว้ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และที่ไม่มีระบุไว้ ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า นอกเหนือจากคาวมรู้ในการคำนวณต่างๆ ตามหลักการทางวิศวกรรไฟฟ้ายังจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ
1 มาตรฐานของบริภัณฑ์หรืออุปกรณ์ 
           มาตรฐานของบริภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพและลักษณะเฉพาะของบริภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีอายุการใช้งานยาวนาน สิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทที่ต่างผู้ผลิตกันควรใช้งานทดแทนกันได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เต้ารับ เป็นต้น
2 มาตรฐานการติดตั้ง
             การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องมีมาตรฐานควบคุม เพื่อให้การติดตั้งใช้งานได้อย่างปลอดภัย บำรุงรักษาได้สะดวดและเป็นมาตรฐาน และเพื่อมิให้เป็นการถกเถียงกันว่าติดตั้งแบบใดเป็นแบบที่ถูกต้อง แต่ละประเทศได้พยายามกำหนด มาตรฐานของตนเองขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการติดตั้งหรือมาตรฐานการ            ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ตาม มาตรฐานอาจจะแตกต่างไปสำหรับแต่ล่ะประเทศ ประเทศไทยเองก็มีหน่อยงานทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานเช่นกัน เช่น มาตรฐานของอุปกรณ์และเครื่องใช่ต่างๆ จะกำหนดโดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำขึ้นโดยยึดแนวทางของ NEC (National Electrical Code) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย