บริษัทเคทีวายก้าวไกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

* เป็นผู้นำเรื่องระบบระบายอากาศในทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็น อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัย (หมดห่วงเรื่องความร้อนและอุณภูมิที่สูงและกลิ่นไม่พึ่งประสงค์และฝุ่นทุกชนิด)
 
* เป็นมืออาชีพการออกแบบระบบระบายอากาศตามหลักมาตรฐานสากล ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าในทุกสภาวะอากาศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบายความร้อน เรื่องฝุ่นละอองต่างๆทุกชนิด ด้วยทีมงานวิศวกรออกแบบของเราที่มีความชำนาญการด้านเฉพาะเกี่ยวกับด้านอากาศโดยตรง
 
* งานติดตั้งระบบระบายอากาศ ระบบดูดอากาศ ระบบเติมอากาศ ระบบกำจัดฝุ่นละอองต่างๆ ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ทางเรามีความชำนาญการในงานติดตั้งด้วยทีมงานช่างที่มีความรู้ ความสมารถ ตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพของงานติดตั้ง และการดูแลใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดี และราคาเป็นกันเองกับลูกค้าที่ใช้บริการกับทางเรา

หลักในการออกแบบระบบระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพ

1. เติมอากาศบริสุทธิ์ให้เพียงพอและเหมาะสม
2. อัตราการระบายอากาศ Air change จะถูกกำหนดและออกแบบให้เป็นไปตามาตรฐาน วสท.3010 และมาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศของอเมริกาหรือ “ASHRAE”
3. คำนึงถึงสภาวะแรงดันในห้องอาจเป็นบวก หรือลบ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและลักษณะการใช้งาน
4. คำนึงมาตรฐานการกรองฝุ่นละอองและสารแขวนลอยในอากาศ โดยจะพิจารณาตามความจำเป็นข้อกำหนดด้านการผลิต หรือมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการขออนุญาต
5. ออกแบบให้มีกำลังการใช้งานที่เหมาะสมเน้นการอนุรีกษ์พลังงานระบบระบายอากาศ Ventilation system
    การระบายอากาศ หมายถึง การทำให้อากาศเกิดการไหลเวียนและถ่ายเทภายในอาคารโดยการการออกแบบตัวอาคารให้มีช่องระบายอากาศเข้า-ออก หรือการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคารโดยตรง โดยผ่านระบบท่อลม หรือการเติมโดยพัดลมติดผนัง และขณะเดียวกันจะต้องระบายอากาศออกยังภายนอกจากวิธีธรรมชาติหรือวิธีทางกลการเติมและการระบายอากาศ จะต้องมีปริมาณที่เหมาะสม สามารถระบายและถ่ายเทอากาศได้อย่างเพียงพอ
กรุณากรอกหลักในการออกแบบระบบระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพ
1. เติมอากาศบริสุทธิ์ให้เพียงพอและเหมาะสม
2. อัตราการระบายอากาศ Air change จะถูกกำหนดและออกแบบให้เป็นไปตามาตรฐาน วสท.3010 และมาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศของอเมริกาหรือ “ASHRAE”
3. คำนึงถึงสภาวะแรงดันในห้องอาจเป็นบวก หรือลบ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและลักษณะการใช้งาน
4. คำนึงมาตรฐานการกรองฝุ่นละอองและสารแขวนลอยในอากาศ โดยจะพิจารณาตามความจำเป็นข้อกำหนดด้านการผลิต หรือมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการขออนุญาต
5. ออกแบบให้มีกำลังการใช้งานที่เหมาะสมเน้นการอนุรีกษ์พลังงานระบบระบายอากาศ Ventilation system
    การระบายอากาศ หมายถึง การทำให้อากาศเกิดการไหลเวียนและถ่ายเทภายในอาคารโดยการการออกแบบตัวอาคารให้มีช่องระบายอากาศเข้า-ออก หรือการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคารโดยตรง โดยผ่านระบบท่อลม หรือการเติมโดยพัดลมติดผนัง และขณะเดียวกันจะต้องระบายอากาศออกยังภายนอกจากวิธีธรรมชาติหรือวิธีทางกลการเติมและการระบายอากาศ จะต้องมีปริมาณที่เหมาะสม สามารถระบายและถ่ายเทอากาศได้อย่างเพียงพอ 
 
สาเหตุว่าทำไมต้องมีการระบายอากาศในพื้นที่ มีดังนี้คือ
1. เพื่อควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศเช่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ ควัน ฯลฯ ในพื้นที่การปฏิบัติงาน อาคาร โรงงาน ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้หากได้รับเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดการสะสมในอวัยวะต่าง ๆ และจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยของบุคลากร
2. เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นให้อยู่ในระดับที่รู้สึกสบายได้ เพราะความร้อนและความชื้น ถ้าไม่เหมาะสมในกรณีของบุคลากร จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย หงุดหงิด อึดอัด ไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงการเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและการลาออกของพนักงานได้ ในกรณีของชิ้นงาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน วัตถุดิบบางประเภทได้
หลักการพื้นฐาน
1. ต้องให้มีการเปลี่ยนถ่ายและหมุนเวียนอากาศ (Air Change) ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาจะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่ และช่วยเจือจางสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้ด้วย
2. จากนั้นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกสบายในการทำงานของพนักงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีอากาศถ่ายเท (Air Movement) ซึ่งจะมีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ การทำงานของพัดลม นั่นคือเมื่อมีลมพัดผ่านจะเกิดการระเหยของความชื้นบนผิวหนัง ทำให้รู้สึกเย็น นอกจากนั้น Air Movement ยังช่วยระเหยความชื้นที่เกาะอยู่บนชิ้นส่วนโลหะ ป้องกันการเกิดสนิมได้
 การควบคุมการทำงานของระบบระบายอากาศให้สมดุล (The Balanced Ventilation System: BVS) คือต้องออกแบบทั้ง Air Change และ Air Movement ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยดังต่อไปนี้ากรอกข้อความ...ข้อความ...