Air pollution control system

ระบบบำบัดอากาศ

บริษัทเคทีวายก้าวไกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นผู้นำเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศและบำบัดมลพิษทางอากาศและบำบัดฝุ่นทุกชนิดให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมงานด้านที่เกี่ยวกับการผลิตที่มีสารเคมีเจือปนในอากาศและฝุ่นที่เกิดจากขบวนการผลิตต่างๆและพวกก๊าซพิษและมลพิษต่างๆ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบำบัดอากาศที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่จะคอยตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โลกของเรามีชั้นของบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร ชั้นของบรรยากาศดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุ่นละอองไอน้ำ และเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในจำนวนก๊าซเหล่านี้ ก๊าซที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงอยู่ของ สิ่งมีชีวิตในโลก คือ ก๊าซออกซิเจนและชั้นของบรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนเพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตมีความหนาเพียง 5 - 6 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งปกติ จะมีส่วนประกอบ ของก๊าซต่าง ๆ ค่อนข้างคงที่ คือ ก๊าซไนโตรเจน 78.09% ก๊าซออกซิเจน 20.94% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย 0.97%ในปริมาณคงที่ของก๊าซดังกล่าวนี้ เราถือว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์แต่เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณ ของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอ ไอน้ำ เขม่าและกัมมันตภาพรังสีอยู่ในบรรยา กาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า อากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย กรณีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีขบวนการบำบัดอากาศที่เป็นมลพิษต่ิสิ่งแวดล้อมก่อนจะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศให้เป็นอากาศที่ปราศจากมลพิษ ซึ่งมีขบวนการบำบัดอากาศหลักๆอยู่ 2 แบบ

1. Wet Scrubber System (ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก) คลิกเพื่อดูเนื้อหา

2. Dust Collector System (ระบบบำบัดอากาศแบบแห้ง) คลิกเพื่อดูเนื้อหา